De bodem is van cruciaal belang

De groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart brengen een stijgende productie van landbouwproducten met zich mee. Niet alleen van voedselgewassen, maar ook vezel- en oliehoudende gewassen en siergewassen. Dit stelt hoge eisen aan de bodem. Als intensieve productie leidt tot nauwe vruchtwisseling dan liggen ook nog eens plantenpathogenen op de loer. Voor een duurzame gewasproductie is het instandhouden en verbeteren van bodemkwaliteit dus essentieel.

Alles hangt met alles samen in de bodem, en veel draait rondom organische stof

Het op peil houden van het organische-stofgehalte in de bodem verzekert de waterfuncties van de bodem, de doorwortelbaarheid, de nutriëntenvoorziening, en verbetert de ziektewering. Organische stof kan op peil blijven door externe bronnen te gebruiken zoals compost. Maar net zo goed kunnen groenbemesters gebruikt worden, of kan grondbewerking beperkt worden. En is het echt zo simpel: met veel extra organische stof komt alles goed?

Over bodems wordt vaak onnodig moeilijk gedaan

Vaak onder het motto van een holistische benadering worden veel producten (plantversterkers, bodemverbeteraars, biostimulantia) aangeboden. Er zit nogal wat kaf onder het koren, waarmee zeker niet is gezegd dat al die producten nutteloos zijn. Daarover wil ik helderheid bieden.

Dat alles met alles samenhangt is heel mooi

Inderdaad, veel hangt met elkaar samen in de bodem. Het resultaat is dat je hetzelfde kunt bereiken door aan verschillende touwtjes te trekken. Maar tegelijk heeft de bodem van nature een geweldig bufferende werking: veranderingen zijn daardoor niet altijd makkelijk te bewerkstelligen. Welke touwtjes de juiste zijn hangt vooral af van het type teler, de vruchtwisseling en de bodem (of het substraat). Ik wil graag helpen de juiste touwtjes te vinden.

Wat kan ik u bieden?

  • analyse van gewasgerelateerde bodem- en substraatproblemen
  • schakel tussen wetenschap en praktijk
  • advisering bij praktijktesten

Zie ook mijn oproep voor een hernieuwing van de onderzoeksagenda bodempathogenen